หน้าแรก
เแผนปี 2567
เกี่ยวกับ ITA
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ดาวน์โหลด
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน... 15:46:00 - 24 พ.ค. 2567
2 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ... 15:18:00 - 09 พ.ค. 2567
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัตินำเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 12:15:00 - 08 พ.ค. 2567
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน... 11:47:00 - 05 ม.ย. 2567
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 14:56:00 - 01 ม.ย. 2567
6 . ประกาศทั่วไป โครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption... 18:15:00 - 28 มี.ค. 2567
7 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยป้องกันมิให้กร... 11:45:00 - 28 มี.ค. 2567
8 . ประกาศทั่วไป แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร... 16:09:00 - 27 มี.ค. 2567
9 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการคัดกรองความผิดปกติด้านสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่ม... 11:23:00 - 27 มี.ค. 2567
10 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ... 10:02:00 - 25 มี.ค. 2567
11 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของ... 11:27:00 - 22 มี.ค. 2567
12 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้... 11:54:00 - 18 มี.ค. 2567
13 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบป... 10:46:00 - 15 มี.ค. 2567
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธี... 09:55:00 - 14 มี.ค. 2567
15 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากระ... 14:17:00 - 13 มี.ค. 2567
16 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานตรมแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของห... 11:00:00 - 13 มี.ค. 2567
17 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤ... 10:57:00 - 13 มี.ค. 2567
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ของโร... 08:25:00 - 13 มี.ค. 2567
19 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชม... 14:21:00 - 12 มี.ค. 2567
20 . ประกาศทั่วไป การรับสมัครแพทย์เข้าศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน รอบนโยบายพิเศษ ประจำปีการศึกษา 25... 10:35:00 - 04 มี.ค. 2567
21 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานข... 16:13:00 - 29 ก.พ. 2567
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างท... 14:27:00 - 27 ก.พ. 2567
23 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2567 บนเว็บไซต์ขอ... 11:19:00 - 16 ม.ค. 2567
24 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของโรงพยาบา... 11:13:00 - 16 ม.ค. 2567
25 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานแผนบริหารความเสี่่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 เผยแพร่ในเว็บ... 10:52:00 - 15 ม.ค. 2567
26 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2567 15:50:00 - 07 ธ.ค. 2566
27 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ลงนามแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2567 บนเว็บไซต์ข... 12:19:00 - 30 พ.ย. 2566
28 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ปีงบประมาณ 2567 เผยแพร่บนเว็บไซต์ 12:16:00 - 30 พ.ย. 2566
29 . ประกาศทั่วไป ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 15:19:00 - 24 พ.ย. 2566
30 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการป้ปงกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น... 10:41:00 - 21 พ.ย. 2566
31 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ปี... 15:11:00 - 15 พ.ย. 2566
32 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ของปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโ... 14:52:00 - 27 ต.ค. 2566
33 . ประกาศทั่วไป ประกาศแนวทางเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทั... 14:50:00 - 26 ต.ค. 2566
34 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำเผยแพร่รายงานทางการเงินการคลัง (Financial Report) ประจำปีงบประมาณ 256... 14:46:00 - 10 ต.ค. 2566
35 . ประกาศรับสมัครงาน ปฏิทินกำหนดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เภสัชกร) 07:51:00 - 10 ต.ค. 2566
36 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต (ไ... 15:59:00 - 14 ก.ย. 2566
37 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการโครงการลดเอวรอบพุง ห่างไกลโรคเรื้อรังฯ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของห... 15:29:00 - 13 ก.ย. 2566
38 . ประกาศทั่วไป รายงานแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่บนเว็บไซ... 15:32:00 - 12 ก.ย. 2566
39 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบน ปีงบประมาณ 2566 เผย... 15:24:00 - 04 ก.ย. 2566
40 . ประกาศทั่วไป รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS (... 15:33:00 - 31 ส.ค. 2566
41 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน เรื่องการทุจริตและการประพฤติมิชอบของโ... 15:20:00 - 31 ส.ค. 2566
42 . ประกาศทั่วไป รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา... 15:35:00 - 24 ส.ค. 2566
43 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน... 09:48:00 - 24 ส.ค. 2566
44 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม... 14:32:00 - 10 ส.ค. 2566
45 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและปร... 15:27:00 - 08 ส.ค. 2566
46 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระ... 15:26:00 - 08 ส.ค. 2566
47 . ประกาศทั่วไป ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1 ตุลาคม 2565 - 3... 09:16:00 - 16 มิ.ย. 2566
48 . ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตร... 14:50:00 - 08 มิ.ย. 2566
49 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เภสัชกร 21:54:00 - 16 พ.ค. 2566
50 . ประกาศทั่วไป การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 10:30:00 - 19 ม.ย. 2566
51 . ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ... 15:51:00 - 18 ม.ย. 2566
52 . ประกาศทั่วไป หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 10:56:00 - 12 ม.ย. 2566
53 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการอบรมบริการที่ดีและปฐมนิเทศบุคลกรใหม่โรงพยาบลบ้านม่วง ประจำปีงบป... 15:10:00 - 31 มี.ค. 2566
54 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมา... 11:32:00 - 30 มี.ค. 2566
55 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการลดรอบเอวพุงหนา ห่างไกลโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่บ... 15:41:00 - 27 มี.ค. 2566
56 . ประกาศทั่วไป แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ... 13:31:00 - 27 มี.ค. 2566
57 . ประกาศทั่วไป ขออุญาตนำรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 25... 09:16:00 - 27 มี.ค. 2566
58 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม... 15:07:00 - 22 มี.ค. 2566
59 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำ... 15:33:00 - 15 มี.ค. 2566
60 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและป... 10:29:00 - 15 มี.ค. 2566
61 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรร... 10:20:00 - 15 มี.ค. 2566
62 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม... 11:45:00 - 17 ก.พ. 2566
63 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2566 เผยแพร่บนเว็บไซต์... 09:30:00 - 30 ม.ค. 2566
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ ของโรงพยาบาลบ้าน... 11:39:00 - 19 ม.ค. 2566
65 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานแผนบริหารความเสี่ยงและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิ... 10:17:00 - 16 ม.ค. 2566
66 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ และแบบฟอร์มการยืมพัสดุ เผยแพร่บนเว็บ... 10:03:00 - 16 ม.ค. 2566
67 . ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 09:39:00 - 09 ม.ค. 2566
68 . ประกาศรับสมัครงาน การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 11:23:00 - 23 ธ.ค. 2565
69 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 14:59:00 - 30 พ.ย. 2565
70 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 14:51:00 - 30 พ.ย. 2565
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... 13:43:00 - 24 พ.ย. 2565
72 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด ประจำปีงบประมาณ 2566 เผ... 15:23:00 - 21 พ.ย. 2565
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 16:08:00 - 02 พ.ย. 2565
74 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำยรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพย... 13:57:00 - 27 ต.ค. 2565
75 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ผลการดำเนินงานและรายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 โรงพยาบาล... 11:27:00 - 10 ต.ค. 2565
76 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 13:49:00 - 04 ต.ค. 2565
77 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียน(รอบ 12 เดือน) บนเว็บไ... 13:57:00 - 13 ก.ย. 2565
78 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน ... 13:45:00 - 13 ก.ย. 2565
79 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรม... 11:22:00 - 13 ก.ย. 2565
80 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรา... 15:33:00 - 12 ก.ย. 2565
81 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการเรี่ยไร และการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบปร... 15:00:00 - 12 ก.ย. 2565
82 . ประกาศทั่วไป แบบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใ... 14:53:00 - 12 ก.ย. 2565
83 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือค... 14:52:00 - 12 ก.ย. 2565
84 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม... 16:14:00 - 31 ส.ค. 2565
85 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลกร เผยแพร่บนเว็บไซต์ข... 11:44:00 - 10 พ.ค. 2565
86 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตฺนำโครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้านม่วง... 15:56:00 - 02 พ.ค. 2565
87 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำโครงการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย ป้องกันมิให... 14:19:00 - 28 ม.ย. 2565
88 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ ผู้... 14:37:00 - 21 มี.ค. 2565
89 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้ จากร... 21:14:00 - 15 มี.ค. 2565
90 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคู่มือและรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบ... 20:37:00 - 15 มี.ค. 2565
91 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของช... 19:28:00 - 15 มี.ค. 2565
92 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการท... 19:26:00 - 15 มี.ค. 2565
93 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ... 09:59:00 - 15 มี.ค. 2565
94 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ในตับ มะเร็งท่อน้ำดี พื้นที่อง... 16:09:00 - 28 ก.พ. 2565
95 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเ... 21:58:00 - 24 ก.พ. 2565
96 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำป... 20:52:00 - 24 ม.ค. 2565
97 . ประกาศทั่วไป ขออนญาตนำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้ส... 09:55:00 - 18 ม.ค. 2565
98 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบ... 15:39:00 - 14 ม.ค. 2565
99 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2565 11:25:00 - 14 ม.ค. 2565
100 . ประกาศรับสมัครงาน รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน ในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลบ้านม่วง 09:30:00 - 14 ม.ค. 2565
101 . ประกาศทั่วไป NO GIFT 09:45:00 - 07 ม.ค. 2565
102 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร เผยแพร่บนบนเว็บไซต... 14:03:00 - 06 ม.ค. 2565
103 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565... 18:40:00 - 01 ธ.ค. 2564
104 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ... 17:40:00 - 01 ธ.ค. 2564
105 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาซื้อภัณฑ์ยา จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล... 14:59:00 - 29 พ.ย. 2564
106 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15:36:00 - 18 พ.ย. 2564
107 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ ประกาศเจตนารมณ์แสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด โรงพยาบาล บ้า... 21:46:00 - 15 พ.ย. 2564
108 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของโรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... 18:43:00 - 15 พ.ย. 2564
109 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของโรงพยาบาลบ้า... 18:41:00 - 15 พ.ย. 2564
110 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 2 รายการ 15:22:00 - 11 พ.ย. 2564
111 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัตินำรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง และขออนุมัติเผยแพร่บนเว... 13:31:00 - 29 ต.ค. 2564
112 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์, ประกาศแนวทางเผยแพร... 15:54:00 - 01 ต.ค. 2564
113 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือ... 10:41:00 - 01 ก.ย. 2564
114 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดเบิกจ่าย(ชุดที่2 ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์... 15:19:00 - 31 ส.ค. 2564
115 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดเบิกจ่าย(ชุดที่1 ไตรมาส 4) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บนเว็บไซต์... 15:15:00 - 31 ส.ค. 2564
116 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ รถพยาบาล(รถตู้) ป... 10:27:00 - 10 ส.ค. 2564
117 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการพิจารณาร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส... 10:24:00 - 10 ส.ค. 2564
118 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายการ รถพยาบาล(... 13:43:00 - 04 ส.ค. 2564
119 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รายการรถพยาบาล(รถตู้) ปริ... 09:31:00 - 04 ส.ค. 2564
120 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าร... 09:38:00 - 14 มิ.ย. 2564
121 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 2 ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 11:11:00 - 11 มิ.ย. 2564
122 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 1 ไตรมาส 3) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 11:10:00 - 11 มิ.ย. 2564
123 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา 14:27:00 - 27 ม.ย. 2564
124 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อการร้องเรียน (รอบ 6 เดือน) 11:26:00 - 31 มี.ค. 2564
125 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 2 ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 20:45:00 - 12 มี.ค. 2564
126 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำหลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย(ชุดที่ 1 ไตรมาส 2) ปีงบประมาณ 2564 เผยแพร่บน... 20:40:00 - 12 มี.ค. 2564
127 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมา... 20:27:00 - 12 มี.ค. 2564
128 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เผยแพร่บนบนเว็บไซต์ 16:38:00 - 12 มี.ค. 2564
129 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคู่มือการปฏิบัติงาน/กรอบแนวทางเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบป... 15:14:00 - 10 มี.ค. 2564
130 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินการต่อการร้องเรียน 11:05:00 - 08 มี.ค. 2564
131 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 10:56:00 - 08 มี.ค. 2564
132 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงพยาบาลบ้าน... 15:41:00 - 24 ก.พ. 2564
133 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทาง... 16:23:00 - 22 ก.พ. 2564
134 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพยาธิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อน้ำดี ฯ เผยแพร่บนเว... 14:48:00 - 19 ก.พ. 2564
135 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่โครงการจิตพอเพียงต้านทุจริต STRONG ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15:59:00 - 16 ก.พ. 2564
136 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ประจำปี... 16:15:00 - 29 ม.ค. 2564
137 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่โครงการเสริมสร้างวินัยและและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัยป... 10:21:00 - 20 ม.ค. 2564
138 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุของโรงพยาบา... 11:32:00 - 15 ม.ค. 2564
139 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(สขร.1) (ไตรมาสที่ 2) บนเว็บไ... 23:46:00 - 04 ม.ค. 2564
140 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนส่งเสริมจริยธรรม ... 14:06:00 - 04 ม.ค. 2564
141 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลบ้านม่วง จิตพอเพียง... 11:50:00 - 04 ม.ค. 2564
142 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ โด... 11:26:00 - 23 ธ.ค. 2563
143 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วม... 11:18:00 - 16 ธ.ค. 2563
144 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 09:43:00 - 16 ธ.ค. 2563
145 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 09:43:00 - 16 ธ.ค. 2563
146 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งแนวทางการเผยแพร่ เผยแพร่บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และบนเว็บไซต์ 15:26:00 - 09 ธ.ค. 2563
147 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าร... 13:55:00 - 03 ธ.ค. 2563
148 . ประกาศทั่วไป แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564 หน่วยงาน คปสอ.บ้านม่วง 11:16:00 - 26 พ.ย. 2563
149 . ประกาศทั่วไป Action Plan ระยะ 1ปี(พ.ศ.2564)ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข 11:03:00 - 26 พ.ย. 2563
150 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย กา... 14:55:00 - 25 พ.ย. 2563
151 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 10:05:00 - 04 พ.ย. 2563
152 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำกรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีผ... 23:15:00 - 30 ก.ย. 2563
153 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 10:36:00 - 26 ส.ค. 2563
154 . ประกาศทั่วไป คำสั่งจังหวัดสกลนคร เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชกา... 15:52:00 - 14 ส.ค. 2563
155 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 16:32:00 - 31 ก.ค 2563
156 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร. 1)ทางเว็... 15:30:00 - 30 มิ.ย. 2563
157 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บ... 14:33:00 - 29 พ.ค. 2563
158 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 13:32:00 - 30 ม.ย. 2563
159 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 15:31:00 - 31 มี.ค. 2563
160 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 15:31:00 - 31 มี.ค. 2563
161 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร. 1)ทางเ... 15:11:00 - 28 ก.พ. 2563
162 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิ... 14:07:00 - 24 ก.พ. 2563
163 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศปิดปรับปรุงระบบ HOSxP ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23.00น. - 00.00น. 17:46:00 - 19 ก.พ. 2563
164 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ เรื่อง ติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 25... 17:09:00 - 18 ก.พ. 2563
165 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปิดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 12:20น. - 13.00น... 20:07:00 - 17 ก.พ. 2563
166 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่โครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อการการทุจริต ประพฤติมิชอบ... 16:52:00 - 14 ก.พ. 2563
167 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำ ผลดำเนินการเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านกา... 15:09:00 - 14 ก.พ. 2563
168 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ป... 13:59:00 - 03 ก.พ. 2563
169 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 13:43:00 - 03 ก.พ. 2563
170 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำเอกสารการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “ชมรม กบ.รพ.บ้านม่วงต่อต้านทุจริต STRONG”เผย... 14:44:00 - 14 ม.ค. 2563
171 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน เผยแพร่บนบอร... 15:35:00 - 08 ม.ค. 2563
172 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำ “รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ท... 15:01:00 - 08 ม.ค. 2563
173 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร๋การมอบอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร 14:35:00 - 07 ม.ค. 2563
174 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร. 1)ทางเว็บ... 16:16:00 - 27 ธ.ค. 2562
175 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานผลการดำเนินการตามคู่มือแนวทางทางบริหารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อ... 15:35:00 - 27 ธ.ค. 2562
176 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชก... 14:06:00 - 23 ธ.ค. 2562
177 . ประกาศรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล 2 ตำแหน่ง 10:04:00 - 19 ธ.ค. 2562
178 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 16:09:00 - 09 ธ.ค. 2562
179 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบป... 15:44:00 - 06 ธ.ค. 2562
180 . ประกาศทั่วไป แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร... 14:19:00 - 06 ธ.ค. 2562
181 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แนวทางดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบป... 13:52:00 - 06 ธ.ค. 2562
182 . ประกาศทั่วไป ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 10:35:00 - 06 ธ.ค. 2562
183 . ประกาศทั่วไป แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอีย... 10:28:00 - 06 ธ.ค. 2562
184 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 13:55:00 - 02 ธ.ค. 2562
185 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร. 1)ทางเ... 11:11:00 - 02 ธ.ค. 2562
186 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำรายงานสรุปโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อนน้ำด... 16:57:00 - 28 พ.ย. 2562
187 . ประกาศทั่วไป แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วงตามคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโ... 16:39:00 - 28 พ.ย. 2562
188 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อนน้ำดี ... 13:44:00 - 28 พ.ย. 2562
189 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการป้องกันและควบคุมโรคหนอนพยาธิ มะเร็งตับ มะเร็งท่อนน้ำดี พื้นที่เ... 10:19:00 - 28 พ.ย. 2562
190 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำ “คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกั... 15:43:00 - 25 พ.ย. 2562
191 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีปร... 15:15:00 - 25 พ.ย. 2562
192 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 13:13:00 - 22 พ.ย. 2562
193 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้... 13:18:00 - 19 พ.ย. 2562
194 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิ... 14:59:00 - 12 พ.ย. 2562
195 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่บันทึกข้อตกลงร่วมในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 17:22:00 - 04 พ.ย. 2562
196 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร. 1)ทางเว็บไ... 14:01:00 - 31 ต.ค. 2562
197 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 09:56:00 - 31 ต.ค. 2562
198 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประก... 11:08:00 - 28 ต.ค. 2562
199 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 14:17:00 - 21 ต.ค. 2562
200 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุ... 11:15:00 - 11 ต.ค. 2562
201 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบ... 13:10:00 - 09 ต.ค. 2562
202 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบรการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลัก... 15:34:00 - 08 ต.ค. 2562
203 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์, ประกาศแนวทางเผยแพร... 10:31:00 - 07 ต.ค. 2562
204 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบปร... 16:14:00 - 03 ต.ค. 2562
205 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่นำคำสั่งมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงาน, แนวทางการบริหารผลการปฏิบัต... 16:34:00 - 07 ส.ค. 2562
206 . ประกาศทั่วไป สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 16:29:00 - 01 ส.ค. 2562
207 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของห... 11:14:00 - 01 ส.ค. 2562
208 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปิดระบบ HOSxP และระบบอินเตอร์เน็ตในวันที่ 11/07/2562 ตั้งแต่เวลา 16.50 - 18.... 13:35:00 - 11 ก.ค 2562
209 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารของโรงพยาบาลบ้านม่วงที่เป็นปัจจุบัน 11:13:00 - 19 มิ.ย. 2562
210 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต... 11:02:00 - 19 มิ.ย. 2562
211 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ ประจำเดือน มิถุนาย... 08:31:00 - 18 มิ.ย. 2562
212 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 ทางเว็บไซต์ข... 14:52:00 - 17 มิ.ย. 2562
213 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ทางเว็บไซต์ขอ... 14:51:00 - 31 พ.ค. 2562
214 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ ประจำเดือน พฤษภาคม... 09:29:00 - 31 พ.ค. 2562
215 . ประกาศในหน่วยงาน บัญชีครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง กองบริหารการสาธารณสุข 11:21:00 - 03 พ.ค. 2562
216 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ของ... 13:48:00 - 30 ม.ย. 2562
217 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ ประจำเดือน เมษายน ... 11:27:00 - 30 ม.ย. 2562
218 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลระหว่างวันที่ 27/04/2562 18:00น. ถึง 28/04/2562... 13:42:00 - 26 ม.ย. 2562
219 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้มารับบริการ ประจำเดือน มีนาคม ... 15:24:00 - 29 มี.ค. 2562
220 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562 ทางเว็บไซต์ของ... 09:22:00 - 29 มี.ค. 2562
221 . ประกาศทั่วไป ขอเผยแพร่ ผลการติดตามรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บ้านม่วง ประจำปี... 15:29:00 - 18 มี.ค. 2562
222 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บ้านม่วง ประจำปี 256... 15:16:00 - 15 มี.ค. 2562
223 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 17:02:00 - 12 มี.ค. 2562
224 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านม่วง ปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต... 16:41:00 - 12 มี.ค. 2562
225 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ... 13:21:00 - 28 ก.พ. 2562
226 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตฯ 13:01:00 - 12 ก.พ. 2562
227 . ประกาศทั่วไป ขอรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติม... 10:43:00 - 12 ก.พ. 2562
228 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำเดือน มกราคม 2562 10:00:00 - 11 ก.พ. 2562
229 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสร... 15:24:00 - 01 ก.พ. 2562
230 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ โครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิช... 10:51:00 - 01 ก.พ. 2562
231 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2562 ทางเว็บไซต์ของหน... 10:15:00 - 31 ม.ค. 2562
232 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศปรับปรุงระบบ HOSxP ในวันที่ 10/1/2562 ตั้งแต่เวลา 22:00 น. เป็นต้นไป อาจทำ... 14:07:00 - 10 ม.ค. 2562
233 . ประกาศทั่วไป รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 10:54:00 - 10 ม.ค. 2562
234 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่คู่มือคุณภาพ การจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านม่วง 14:59:00 - 08 ม.ค. 2562
235 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งแนวทางและมาตรการกำกับการติดตามการป้องกันการรับสินบน เผยแพร่บนบอร... 10:36:00 - 07 ม.ค. 2562
236 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 13:59:00 - 28 ธ.ค. 2561
237 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 15:58:00 - 27 ธ.ค. 2561
238 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปรับปรุงระบบสำรองไฟในห้องเซิร์ฟเวอร์ ตั้งแต่เวลา 12.00-12.30น. 26/12/2561 อา... 23:51:00 - 25 ธ.ค. 2561
239 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 15:08:00 - 25 ธ.ค. 2561
240 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินผลกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของราชการ ณ 1 ต... 14:52:00 - 21 ธ.ค. 2561
241 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุง โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปีงบประมา... 14:27:00 - 20 ธ.ค. 2561
242 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง 14:26:00 - 20 ธ.ค. 2561
243 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:57:00 - 19 ธ.ค. 2561
244 . ประกาศทั่วไป ประกาศเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน, วิธีการและ... 15:23:00 - 19 ธ.ค. 2561
245 . ประกาศทั่วไป เผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 13:57:00 - 19 ธ.ค. 2561
246 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ คู่มือบริหารการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้าน... 11:29:00 - 19 ธ.ค. 2561
247 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำโครงการชะลอไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง ระยะ 3 b ของโรงพยาบาลบ้านม่ว... 16:17:00 - 11 ธ.ค. 2561
248 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยานวตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 08:33:00 - 07 ธ.ค. 2561
249 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำคำสั่งมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน และแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงา... 15:45:00 - 04 ธ.ค. 2561
250 . ประกาศทั่วไป แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรใ... 15:17:00 - 04 ธ.ค. 2561
251 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตนำบันทึกข้อตกลงร่วมในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และเผยแพร่บนบอร์... 15:56:00 - 03 ธ.ค. 2561
252 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:50:00 - 30 พ.ย. 2561
253 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปิดปรับปรุงระบบสำรองไฟเซิร์ฟเวอร์ อาจทำให้เวลา 12:30 น. - 13:00 น. 30/11/256... 09:15:00 - 30 พ.ย. 2561
254 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดรา... 13:33:00 - 28 พ.ย. 2561
255 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับจังหวั... 14:57:00 - 22 พ.ย. 2561
256 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ คู่มือระบบป้องกัน/ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่... 11:58:00 - 12 พ.ย. 2561
257 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ คู่มือการให้บริการประชาชน ในเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง 08:38:00 - 12 พ.ย. 2561
258 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รายการ รถบรรทุก(ดีเซล) ... 11:53:00 - 09 พ.ย. 2561
259 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติจัดตั้งกลุ่มไลน์”กบ.รพ.บ้านม่วงต่อต้านการทุจริต” 11:15:00 - 06 พ.ย. 2561
260 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติเผยแพร่ สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 20:55:00 - 31 ต.ค. 2561
261 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 โรงพยาบาลบ้านม่วง 15:45:00 - 31 ต.ค. 2561
262 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 13:46:00 - 25 ต.ค. 2561
263 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตในวันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 18:00 - 18:30 อาจทำให้ใ... 14:07:00 - 14 ต.ค. 2561
264 . ประกาศทั่วไป ขออนุมัติแผนและเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ คปสอ.บ้านม่วง ประจำปีงบประมาณ 2562 14:31:00 - 11 ต.ค. 2561
265 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบ... 14:52:00 - 08 ต.ค. 2561
266 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ ... 14:35:00 - 05 ต.ค. 2561
267 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอกซเร... 10:03:00 - 12 ก.ย. 2561
268 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการตรวจด้วยเครื่องเอก... 14:19:00 - 27 ส.ค. 2561
269 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 12:05:00 - 21 ส.ค. 2561
270 . ประกาศทั่วไป สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2561 10:46:00 - 21 ส.ค. 2561
271 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 09:41:00 - 20 ส.ค. 2561
272 . ประกาศทั่วไป แบบฟอร์มการควบคุมภายในและความเสี่ยง 11:45:00 - 07 ส.ค. 2561
273 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 10:54:00 - 31 ก.ค 2561
274 . ประกาศทั่วไป สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 08:46:00 - 31 ก.ค 2561
275 . ประกาศทั่วไป สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 11:45:00 - 29 มิ.ย. 2561
276 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2561 09:54:00 - 29 มิ.ย. 2561
277 . ประกาศในหน่วยงาน ตำแหน่งและส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ 10:16:00 - 19 มิ.ย. 2561
278 . ประกาศทั่วไป ประชาสัมพันธ์ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง... 09:02:00 - 05 มิ.ย. 2561
279 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 08:52:00 - 31 พ.ค. 2561
280 . ประกาศทั่วไป คู่มือการจัดการข้อร้องเรียน โรงพยาบาลบ้านม่วง 12:14:00 - 27 พ.ค. 2561
281 . ประกาศทั่วไป แผนผังกระบวนการทำงานของระบบการจัดการข้อร้องเรียน 16:24:00 - 25 พ.ค. 2561
282 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เดือน เมษายน 2561 13:47:00 - 30 ม.ย. 2561
283 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เดือน กุมภาพันธ์ 2561 13:46:00 - 30 ม.ย. 2561
284 . ประกาศทั่วไป สรุปผลการดำเนินการศูนย์ดำรงธรรม เดือน มีนาคม 2561 13:46:00 - 30 ม.ย. 2561
285 . ประกาศทั่วไป สรุปข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนประจำเดือนเมษายน 2561 10:06:00 - 30 ม.ย. 2561
286 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:56:00 - 20 ม.ย. 2561
287 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:59:00 - 17 ม.ย. 2561
288 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 1 รายการ 10:58:00 - 17 ม.ย. 2561
289 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13:54:00 - 04 ม.ย. 2561
290 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 13:11:00 - 04 ม.ย. 2561
291 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วย 14:57:00 - 30 มี.ค. 2561
292 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการผู้ป่วย 14:57:00 - 30 มี.ค. 2561
293 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ วงเงิน 3,710,000.-บาท สำหรับโรงพยาบาลบ้านม... 18:02:00 - 28 มี.ค. 2561
294 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14:56:00 - 26 มี.ค. 2561
295 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 10:55:00 - 26 มี.ค. 2561
296 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 15:34:00 - 23 มี.ค. 2561
297 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11:30:00 - 23 มี.ค. 2561
298 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:02:00 - 23 มี.ค. 2561
299 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 09:01:00 - 23 มี.ค. 2561
300 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 13:09:00 - 22 มี.ค. 2561
301 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 10:15:00 - 22 มี.ค. 2561
302 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:26:00 - 21 มี.ค. 2561
303 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 10:23:00 - 21 มี.ค. 2561
304 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:22:00 - 21 มี.ค. 2561
305 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ 09:25:00 - 21 มี.ค. 2561
306 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 9 รายการ 13:28:00 - 20 มี.ค. 2561
307 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 13:26:00 - 20 มี.ค. 2561
308 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ 11:27:00 - 20 มี.ค. 2561
309 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ 11:08:00 - 13 มี.ค. 2561
310 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 11:03:00 - 13 มี.ค. 2561
311 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:34:00 - 13 มี.ค. 2561
312 . ประกาศทั่วไป แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 13:17:00 - 08 มี.ค. 2561
313 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 10:17:00 - 05 มี.ค. 2561
314 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ... 09:38:00 - 05 มี.ค. 2561
315 . ประกาศทั่วไป กิจกรรมการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส 14:33:00 - 02 มี.ค. 2561
316 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปโครงการเสริมสร้างวินัยและคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบและป... 15:11:00 - 28 ก.พ. 2561
317 . ประกาศทั่วไป คู่มือระบบป้องกัน/ตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก 13:59:00 - 28 ก.พ. 2561
318 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) 11:27:00 - 28 ก.พ. 2561
319 . ประกาศทั่วไป วิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2560 11:11:00 - 28 ก.พ. 2561
320 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักแ... 11:06:00 - 28 ก.พ. 2561
321 . ประกาศทั่วไป ประกาศโรงพยาบาลบ้านม่วง เรื่อง การป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักแ... 11:06:00 - 28 ก.พ. 2561
322 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11:16:00 - 22 ก.พ. 2561
323 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 15:11:00 - 20 ก.พ. 2561
324 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ 13:21:00 - 20 ก.พ. 2561
325 . ประกาศทั่วไป คู่มือการดูแลผู้ป่วยถุงลมปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โรงพยาบาลบ้านม่วง 10:06:00 - 19 ก.พ. 2561
326 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 12:59:00 - 15 ก.พ. 2561
327 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:40:00 - 14 ก.พ. 2561
328 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:38:00 - 14 ก.พ. 2561
329 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 10:35:00 - 09 ก.พ. 2561
330 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13:36:00 - 07 ก.พ. 2561
331 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 11:38:00 - 06 ก.พ. 2561
332 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ 09:37:00 - 06 ก.พ. 2561
333 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 10:36:00 - 02 ก.พ. 2561
334 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรเติมเงิน วันทูคอล จำนวน 74 ใบ 10:19:00 - 31 ม.ค. 2561
335 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 10 รายการ 09:17:00 - 31 ม.ค. 2561
336 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศปรับปรุงระบบ HOSxP ในเวลา 22.00 - 02.00 น. วันที่ 29/1/2561 อาจใช้งานไม่ได... 14:15:00 - 29 ม.ค. 2561
337 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมางานซ่อมบำรุงยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน กค 2205 จำนว... 10:04:00 - 25 ม.ค. 2561
338 . ประกาศในหน่วยงาน การทำสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับแก้ไข) 09:31:00 - 24 ม.ค. 2561
339 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 14:19:00 - 16 ม.ค. 2561
340 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11:20:00 - 16 ม.ค. 2561
341 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 10:19:00 - 16 ม.ค. 2561
342 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 10:53:00 - 15 ม.ค. 2561
343 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 09:52:00 - 15 ม.ค. 2561
344 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีปร... 11:23:00 - 12 ม.ค. 2561
345 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 11 รายการ 09:54:00 - 12 ม.ค. 2561
346 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 13:49:00 - 09 ม.ค. 2561
347 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ 11:54:00 - 08 ม.ค. 2561
348 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ3 10:55:00 - 08 ม.ค. 2561
349 . ประกาศทั่วไป การดำเนินการตามคู่มือการบริการผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน 12:27:00 - 04 ม.ค. 2561
350 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโถคบริโภค จำนวน 55 รายการ 22:44:00 - 29 ธ.ค. 2560
351 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องบริโภค จำนวน 7 รายการ 13:43:00 - 29 ธ.ค. 2560
352 . ประกาศทั่วไป ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการดำเนินงานบริหารความโปร่งใส ปี ๒๕๖๑ 13:38:00 - 29 ธ.ค. 2560
353 . ประกาศทั่วไป คู่มือการบริการการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 11:27:00 - 29 ธ.ค. 2560
354 . ประกาศทั่วไป รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 11:18:00 - 29 ธ.ค. 2560
355 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ 09:41:00 - 29 ธ.ค. 2560
356 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกว... 13:09:00 - 28 ธ.ค. 2560
357 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... 08:30:00 - 27 ธ.ค. 2560
358 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3... 15:45:11 - 21 ธ.ค. 2560
359 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเล... 16:17:21 - 20 ธ.ค. 2560
360 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 15:42:19 - 20 ธ.ค. 2560
361 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ด้วยวิธีประกว... 13:50:39 - 15 ธ.ค. 2560
362 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปโครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ : การเตรียมความพร้อมใน... 16:04:00 - 12 ธ.ค. 2560
363 . ประกาศทั่วไป แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาร... 09:47:00 - 08 ธ.ค. 2560
364 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิ... 15:55:20 - 07 ธ.ค. 2560
365 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสู... 15:24:14 - 06 ธ.ค. 2560
366 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ที่จัดซื้อกับองค์การเ... 14:04:37 - 29 พ.ย. 2560
367 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเข้มข้นของเล... 10:48:50 - 29 พ.ย. 2560
368 . ประกาศทั่วไป คู่มือแนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 15:08:00 - 28 พ.ย. 2560
369 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยานวัตกรรมไทย 11:12:03 - 23 พ.ย. 2560
370 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยาองค์การเภสัชกรรม 11:11:37 - 23 พ.ย. 2560
371 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างยาสภากาชาดไทย 11:11:04 - 23 พ.ย. 2560
372 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมั... 15:12:43 - 21 พ.ย. 2560
373 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง จังหวัดสกลนครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ปรับปรุง) 13:52:44 - 21 พ.ย. 2560
374 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ก... 14:24:35 - 20 พ.ย. 2560
375 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอก... 11:02:44 - 17 พ.ย. 2560
376 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ต... 14:48:00 - 16 พ.ย. 2560
377 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องดึงคอและหลังอัตโน... 14:46:17 - 16 พ.ย. 2560
378 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องวัดความเข้มข้นของ... 14:44:42 - 16 พ.ย. 2560
379 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไ... 14:40:07 - 16 พ.ย. 2560
380 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ ของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลบ้านม่วง ประจำปี 2561 08:55:00 - 30 ต.ค. 2560
381 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 09:26:03 - 25 ต.ค. 2560
382 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงท... 09:17:47 - 25 ต.ค. 2560
383 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลบ้านม่วง 14:11:00 - 04 ต.ค. 2560
384 . ประกาศในหน่วยงาน ระบบแจ้งเตือนการซื้อสินค้า(เงินเชื่อ) สหกรณ์โรงพยาบาลบ้านม่วง 08:44:51 - 20 มิ.ย. 2560
385 . ประกาศทั่วไป แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย/ผู้บาดเจ็บ/ผุ้ที่สงสัยโรคจากการประกอบอาชีพ 15:29:58 - 19 พ.ค. 2560
386 . ประกาศทั่วไป นโยบายวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 15:29:36 - 19 พ.ค. 2560
387 . ประกาศทั่วไป การคัดแยกขยะ 13:18:39 - 17 พ.ค. 2560
388 . ประกาศทั่วไป นโยบายอนามัยสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลบ้านม่วง 11:33:28 - 17 พ.ค. 2560
389 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งเตือนการเปิดอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 01:48:37 - 15 พ.ค. 2560
390 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 14 รายการ... 11:39:41 - 02 พ.ค. 2560
391 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รายการ สำหรับโรง... 15:25:57 - 01 พ.ค. 2560
392 . ประกาศในหน่วยงาน สรุปรายงานตัวชี้วัดไม่ผ่านเกณฑ์ปีงบ60 ประมวลผล วันที่ 3 เมษายน 2560 12:20:50 - 05 ม.ย. 2560
393 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจัดซื้อครุภัณ... 09:41:05 - 31 มี.ค. 2560
394 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งทดสอบระบบอินเตอร์เน็ต เวลา 16.30 - 17.00 น. อาจมีบางช่วงเวลาไม่สามารถใช้งานอ... 14:32:00 - 21 มี.ค. 2560
395 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภั... 13:56:37 - 16 มี.ค. 2560
396 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์โดยส... 16:03:05 - 15 มี.ค. 2560
397 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภั... 11:27:51 - 15 มี.ค. 2560
398 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑๔ รายการ ด้วยวิธีประก... 19:00:14 - 14 มี.ค. 2560
399 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙... 09:57:50 - 10 มี.ค. 2560
400 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙... 09:56:45 - 10 มี.ค. 2560
401 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ... 10:47:34 - 03 มี.ค. 2560
402 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑๔ รา... 10:39:28 - 03 มี.ค. 2560
403 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์งานบ้านงานคร... 15:26:05 - 22 ก.พ. 2560
404 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ยานพาหนะและข... 15:21:37 - 22 ก.พ. 2560
405 . ประกาศในหน่วยงาน ประกาศปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เวลา 13:00น. - 15:00น. อาจทำให้ใช้ระบบอินเ... 11:22:55 - 17 ก.พ. 2560
406 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ... 12:48:13 - 16 ก.พ. 2560
407 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพ... 12:21:55 - 16 ก.พ. 2560
408 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 17:25:00 - 30 ม.ค. 2560
409 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 16:56:04 - 27 ม.ค. 2560
410 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แจ้งอนุมัติแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ... 15:32:04 - 16 ม.ค. 2560
411 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 09:28:56 - 12 ม.ค. 2560
412 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 09:27:53 - 12 ม.ค. 2560
413 . ประกาศทั่วไป แจ้งเปลี่ยนโดเมเนมเว็บไซต์โรงพยาบาลบ้านม่วง จาก www.banmuanghos.com เป็น www.bmh... 10:34:06 - 18 ต.ค. 2559
414 . ประกาศทั่วไป แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลใน วันที่ 1/10/2559 อาจมีบางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าเว... 13:52:02 - 01 ต.ค. 2559
415 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปรับปรุงเว็บไซต์โรงพยาบาลใน วันที่ 1/10/2559 อาจมีบางช่วงเวลาไม่สามารถเข้าเว... 11:11:25 - 30 ก.ย. 2559
416 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการสอบราคาและประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ โรงพยาบาลบ้... 16:02:12 - 20 ก.ย. 2559
417 . ประกาศในหน่วยงาน แจ้งปิดปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตตั้งแต่เวลา 12.00 - 13.00 น. วันที่ 24/08/2559 11:28:06 - 24 ส.ค. 2559
418 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ สำหรับโรงพยาบา... 15:36:14 - 17 ส.ค. 2559
419 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโรงพ... 09:27:40 - 12 ก.ค 2559
420 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บ้านม่วง 14:09:51 - 16 มิ.ย. 2559
421 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ สำหรับโ... 14:07:39 - 24 พ.ค. 2559
422 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่ร่างประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ครุภัณฑ์การแพทย์ ๕ รายการ สำหรับ... 14:06:32 - 30 มี.ค. 2559
423 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลง... 13:43:31 - 09 ก.พ. 2559
424 . ประกาศในหน่วยงาน ชื่อเรื่องงานวิจัย-นำเสนอในวันที่14 16:15:04 - 18 พ.ย. 2558
425 . ประกาศในหน่วยงาน R2R 16:14:12 - 15 พ.ย. 2558
426 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลและประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชัน... 13:42:24 - 26 ต.ค. 2558
427 . ประกาศในหน่วยงาน แผนปฏิบัติการ คปสอ.บ้านม่วง ปีงบประมาณ 2559 16:13:27 - 19 ต.ค. 2558
428 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิก ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิ... 13:40:00 - 17 ก.ย. 2558
429 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตและตรวจชันสู... 13:40:00 - 17 ก.ย. 2558
430 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชันสูตร โดยวิธีประ... 13:39:37 - 09 ก.ย. 2558
431 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารรับบริจาคโลหิตผู้ป่วยและตรวจชันสูตร โรงพยาบาลบ้านม่วง จังหวั... 13:39:13 - 05 ส.ค. 2558
432 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สรุปการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13:37:03 - 08 มิ.ย. 2558
433 . ประกาศในหน่วยงาน ประชุมวิชาการเชิงฟฏิบัติมหกรรมคุณภาพและวิชาการ คปสอ.บ้านม่วง 2558 16:12:43 - 07 พ.ค. 2558
434 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ รพ.บ้านม่วง 13:36:37 - 23 ม.ย. 2558
435 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 13:38:38 - 12 ม.ย. 2558
436 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการยืนยันกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ร.พ.บ้านม่วง รายการเครื... 12:27:17 - 26 มี.ค. 2558
437 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการยืนยันกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ร.พ.บ้านม่วง รายการโคมไ... 12:26:59 - 26 มี.ค. 2558
438 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตาราง ปปช.๐๗ 13:38:52 - 12 มี.ค. 2558
439 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพ วิ่งครอบครัว วิ่งเจ้าสนามระดับจังหวัด 11:52:50 - 11 ก.พ. 2558
440 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่ง 2.4 กม. 16:11:06 - 24 ธ.ค. 2557
441 . ประกาศในหน่วยงาน เรียนเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านม่วง เข้าร่วมงานเลี้ยงรับ-เลี้ยงส่งเจ้าหน้าที่ป... 16:10:43 - 30 ม.ย. 2557
442 . ประกาศในหน่วยงาน ขอเชิญ ร่วมงานประเพณีสงกรานต์โรงพยาบาลบ้านม่วง 16:08:28 - 10 ม.ย. 2557
443 . ประกาศในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์จากงานเครื่องมือ 16:07:53 - 02 ม.ย. 2557
444 . ประกาศในหน่วยงาน แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ 16:06:11 - 31 มี.ค. 2557
445 . ประกาศทั่วไป เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเจ้าสนาม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 16:05:19 - 06 ก.พ. 2557
446 . ประกาศทั่วไป ยอดเงินและค่าใช้จ่ายงานทอดผ้าป่าประทายข้าวเปลือก 16:01:10 - 03 ก.พ. 2557
447 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต 16:00:09 - 28 ม.ค. 2557
448 . ประกาศทั่วไป ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต 11:39:01 - 28 ม.ค. 2557
449 . ประกาศทั่วไป ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคี บุญประทายข้าวเปลือก เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารแม่แ... 11:38:38 - 28 ม.ค. 2557
450 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงพยาบาลบ้านม่วง 11:37:01 - 20 ม.ค. 2557
โรงพยาบาลพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต หมู่ 2 ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : [email protected] โทร 042794118 โทรสาร 042794213
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : IT BMHOS